Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“

Грета Ганчева е директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката. Дирекцията организира и координира дейностите, свързани с осигуряването на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, отговаря за прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, осигурява възможности за физическото, социалното и личностното развитие на децата и учениците чрез занимания по интереси, подпомага изпълнението на програмите за стимулиране на деца с изявени дарби, отговаря за изпълнението на политиката в областта на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства, изпълнява дейности, свързани с обучението и възпитанието на ученици с девиантно поведение, подпомага взаимодействието между образователната, семейната, институционалната и социалната среда, отговаря за прилагането на европейските изисквания в областта на интеграцията на децата и учениците от семейства на мигранти и др.

Грета Ганчева е магистър по специална педагогика и логопедия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работи в областта на образованието, интеграцията, приобщаването и подкрепата за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания, с изявени дарби, в риск, от етнически малцинства и търсещи или получили международна закрила вече 30 години, от които 25 в Министерството на образованието и науката на различни длъжности – от главен експерт до директор на дирекция. Ръководител е на два от най-успешните проекта на Министерството на образованието и науката – проект „Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Представител е за Република България в Съвета на представителите на страните членки в Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование.Целият ѝ професионален опит е в областта на политиките за интеграция и приобщаване на деца и ученици от различни уязвими групи.