Стефани Драгова

Стефани Драгова е психолог и логопед в Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) гр. Бобов дол, към Сдружение с нестопанска цел „Иновация”.

СНЦ „Иновация” е неправителствена организация с нестопанска цел създаденапрез 2009 г., предоставяща три броя социални услуги на територията на Община Бобов дол – два броя Център за настаняване от семеен тип за лица с увреждания и един брой Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания.

Стефани Драгова е завършила бакалавърска степен по специалност „Логопедия“ в Автономен Университет на Барселона (Испания), както и магистърска степен по специалност „Училищна психология“ в Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград.