проф. Стивън фон Течнер, Норвегия

Стивън фон Течнер (Stephen von Tetzchner) е почетен професор по психология на развитието и училищна психология в департамента по психология, Университета в Осло, Норвегия.

Той е работил с деца с различни увреждания, включително двигателни и интелектуални нарушения и с нарушения на слуха и зрението, синдроми на Рет, Турет и Аспергер.

Изследователската му дейност включва общи проблеми на типичното и атипично развитие, както и специфични проблеми на комуникацията и речта, включително и при деца, използващи допълваща и алтернативна комуникация. Неговият развитиен подход към комуникацията и езика е насочен към разбиране на транзакционните процеси, които управляват типичното и атипичното развитие.

Професор фон Течнер е публикувал няколко учебника по психология на развитието, развитие на жесто-мимичния и говорим език, допълваща и алтернативна комуникация, рехабилитация, проблеми в поведението и синдром на Аспергер.

Повече информация:

Университет в Осло, Норвегия