Христо Христов

През 1993г. завършва Специална педагогика /Учител на деца и ученици с умствена изостаналост/. През периода 1996- 1999г. придобива специализация по специалността Дефектология и втора професионално-квалификационна степен, а през 2010г. придобива допълнителна професионална квалификация по психология. От 2007г. до 2016 г. е директор на Ресурсен център за интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности -Търговище. От 2016 г. е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  – област Търговище.

От 2004г. до 2018г. е участвал в над 100 обучения сред които „Обучение на експерти от РИО по организиране и контрол на процеса на интегриране на деца с ментални увреждания”, “Управление на училището”, „Подготовка и управление на проекти”, „Мениджмънт в образованието”, „Комуникативни умения на директора като мениджър в образованието”, „Помощни технически средства за деца и ученици със специални образователни потребности”, „Обучение за мениджъри в системата за грижи за деца и младежи в Централна и Източна Европа”, „Управление на организацията”, „Стратегическо планиране и управление на проекти”, „Разработване на програми за интегриране на ученици със СОП”, невротренинг „Биофийдбек”, вестибуларен биофийдбек, „Сензорна интегреция и терапия“, „Кинезиология за деца“,“Релационна психомоторика“,Developmental Profile 3 /Рейтинг скалата за оценка на детското развитие/“Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм CARS2“, „Рейтинг скала за оценка на ADHD Conners- 3“, Скала за интелигентност на Уекслер за деца WISC-IV, 3 модула обучение за работа със системата за контрол с поглед  Tobii и комуникатори Dynavox Communicator 5“.